АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАД

проект: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА ЧАСТ
местоположение: гр. София
година: 2018