ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

проект: ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
колектив: МЕЧКУЕВИ АРХИТЕКТИ и арх. МАРТИН АНГЕЛОВ
местоположение: гр. СОФИЯ, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ
параметри: ЗП=201кв.м.
година: 2010