РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА

проект: РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА 141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА“
местоположение: УПИ III (ПИ 698134.902.588), кв.148, м. ЛОЗЕНЕЦ III-ТА ЧАСТ, р-н ЛОЗЕНЕЦ, гр. СОФИЯ
година: 2022

Архитектурно-художествен образ

Обемно-пространственото решение на новата сграда произтича от стремежa за постигане на две основни цели – създаване на максимално удобна връзка с вече съществуващата сграда на детската градина и минимално отнемане от oзеленените дворни площи. Двуетажният обем с плосък използваем покрив е с правилна форма и минимално членение на външните стени с цел реализиране на устойчива енергоефективна сграда. Богатото остъкляване на фасадата, както и покривното остъкляване, осигуряват необходимия комфорт на обитаване. Цветното решение на фасадите е съобразено с цветното решение на съществуващата сграда.

Ситуационно решение

Разполагането на сградата в имота се съобразява с издадената от главен архитект на Столична Община виза за проектиране. Разстоянията от новата сграда до уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти спазват изискванията на Наредба №РД-02-20-3 от 2015 г.,Чл. 26. (6), а именно:  минимум 5 м – за помещенията за занимални и спални в детските градини; минимум 3 м – за частите от сградите на детски градини и детски ясли с помещения, различни от занимални и спални. Необходимият брой паркоместа е предвидено да бъде реализиран във вътрешността на имота, в непосредствена близост до главния вход на съществуващата сграда.

Достъпност

Главният вход на новата сграда се намира в североизточния ѝ край. Достъп до него се осигурява чрез запазване на пешеходния и автомобилния подходи откъм ул. „Презвитер Козма“, както и чрез алея със стълбище откъм главния вход на двора на детската градина, намиращ се на източната ограда.

Предвижда се отделен вход на северозападната фасада за изолационното помещение, както и достъп отвън към абонатната станция.

Достъпът до новата сграда от съществуващата детска градина се осигурява посредством топла връзка, с наклон на пода 4%, разположена от север. Топлата връзка свързва главните фоайета на старата сграда и новата сграда, като по този начин се осигурява максимално удобство за идващите и отиващите си. Разположена от север, където се намират обслужващите помещения на старата сграда, топлата връзка не нарушава функционирането на помещенията на градинските групи в съществуващата детска градина. Освен това по този начин се осигурява безпрепядствен достъп до етажа на новата сграда за хора с намалена подвижност.

Функционална организация

На партера на новата сграда се разполага физкултурно-музикален салон, който е с възможност за разделяне на две отделни зали, всяка със самостоятелен вход.

На това ниво се намират още помещение за администрация  и изолационно помещение (всяко със санитарен възел), абонатна станция, склад за уреди, помещение за инвентар, преддверие с гардероб и санитарен възел.

Сградата е проектирана за 2 нови градински групи от по минимум 25 деца.  Градинските групи са развити на етажа, където се осъществява достъп от фоайето с топлата връзка. Помещенията им са проектирани, така че да спазват изискванията за минимални площи съгласно Наредба №РД-02-20-3

от 2015 г.,Чл. 59. (2) Табл. 4, както и изискванията на същата наредба за изложение и остъкляване. От всяка от двете градински групи е осигурен директен изход към външните площадки за игра.

Покривът на сградата е използваем и е достъпен посредством ажурна външна метална стълба, разположена на западната фасада.

Външни площи

Голямата площ на имота осигурява възможност за изграждане на допълнителни 2 детски площадки за игра в непосредствена близост до вече съществуващите 4 такива. Въпреки достатъчната площ на имота, новата сграда се предвижда с плосък използваем покрив, който осигурява допълнително площи за игра на открито. По този начин проектното решение не ощетява външните пространства, а напротив – допринася за облагородяването им и пълноценното им използване, превръщайки застроената площ на новата сграда в иновативно външно пространство за игра.