ПАНОРАМНАТА КЪЩА

проект: „ПАНОРАМНАТА КЪЩА“ – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
местоположение: гр. АПРИЛЦИ
параметри: ЗП=637кв.м., РЗП=995кв.м.
година: 2014

описание:
1. КОНЦЕПЦИЯ
Проектът предлага ветрилообразна жилищна структура, обединяваща в себе си всички функции под един общ покрив като семеен символ. Избраната форма е контекстуално свързана със ситуацията и релефа, като това благоприятства за оформянето на широка панорамна гледка на юг към планината. Сградата представлява своенравна интерпретация на възрожденската къща, взаимствайки от нея различни материали и похвати, но остава вярна на своята идейна същност.
2. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
Имотът е изключително благоприятен за реализация на инвеститорските намерения. Той съдържа в себе си множество добри характеристики ( красива гледка, благоприятна денивелация, широк фронт, уединеност ). Именно затова разработката цели да следва максимално наличните ценности. Основното застрояване е ситуирано ветрилообразно, в съотвествие с релефа и имотните граници. Теренът е терасиран, за да се обособи преден и заден двор.
3. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Всички функции според заданието са подредени дисциплинирано последователно с цел максимално ясни кратки и точни връзки. Всички жилищни помещения са насочени на юг, а всички сервизни – на север. Това благоприятства за добрият комфорт на обитаване.
4. АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЙЛИ
Визията е подбрана внимателно с основен приоритет – да е вярна на местоположението и времето, в което се намира. Похватите, с които това е постигнато са взаимствани от множество техники, материали и характеристики на възрожденската българска архитектура, без обаче да се прибягва към използването на стереотипи.